Kasvatustavoiteet

paraati ja ensimmäinen kesäretki

 

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteiden tarkoituksena on konkretisoida päämäärä. Tavoitteena partiossa on monipuolinen harrastaminen, jossa otetaan huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaisuudet ja luonteenpiirteet. Tarkoituksena on kasvattaa partiolaisia kriittisyyteen, aktiivisuuteen ja vastuuntuntoisuuteen suhteessa esimerkiksi luontoon ja muihin ihmisiin. Partion kasvatustavoitteet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:

-Suhde itseen:

Partiossa on tavoitteena kehittää itseään ihmisenä ja huolehtia itsestään ja terveydestään. Pyrkimyksenä on myös saada aineksia tasapainoiseen ja monipuoliseen elämään oman identiteetin tukemisen kautta. Partiolaisia tuetaan myös tunnistamaan oikea väärästä, ja toimimaan oikeaksi katsomansa asian puolesta.

-Suhde toisiin ihmisiin:

Partiolaisen tavoitteena on auttaa toisia ihmisiä ja toimia toisten ihmisten hyväksi pyyteettömästi. Partiolainen ymmärtää myös, että erilaisuus on rikkautta, ja osaa arvostaa erilaisia ihmisiä ja eri kulttuureja. Tavoitteena on myös pystyä ilmaisemaan tunteensa tilanteeseen sopivalla tavalla toimien samalla rehellisesti, rehdisti ja oikeudenmukaisesti.

-Suhde yhteiskuntaan:

Partion tavoitteena on kehittää johtamis- ja vaikuttamistaitoja. Nuorille annetaan sopivissa määrin vastuuta jo nuorena, jolloin lapset ja nuoret pääsevät kehittämään toimintaansa vastuuntuntoisesti ja järjestelmällisesti aikuisen valvonnassa. Partiolainen haluaa myös olla osa yhteiskuntaa ja haluaa toimia sen hyväksi kunnioittaen esimerkiksi kulttuureja.

-Suhde ympäristöön:

Partiolainen osaa ja haluaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä kunnioittaen ja tuntien luontoa. Hän kokee olevansa osa luontoa, viihtyy siellä ja ottaa vastuuta toimintaympäristöstään esimerkiksi sen siisteydestä ja säilymisestä tuleville sukupolville.

Lisätietoa partiosta ja sen kasvatustavoitteista saa Internet-sivulta: http://www.partio.fi/Suomeksi/Aikuiset/Partiokasvatus.iw3